WMZ.LV garantē tiesības jebkuram lietotājam atgriezt līdzekļus, ja viņš nav apmierināts ar saņemto pakalpojumu kvalitāti.

WMZ.LV atzīst lietotāja tiesības pārdomāt, pat ja viņa konts jau ir ticis papildināts, un atgriezt līdzekļus.

Līdzekļu atgriešana tiks izskatīta tikai tajā gadījumā, ja lietotājs pilnībā atbilst līdzekļu atgriešanas kritērijiem. Ja lietotājs neatbilst kādam no līdzekļu atgriešanas kritērijiem, WMZ.LV patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt līdzekļu atgriešanas prasību.

Lai pieprasītu līdzekļu atgriešanu, lietotājam nepieciešams atsūtīt līdzekļu atgriešanas prasību iesnieguma formā uz WMZ.LV lietotāju atbalsta e-pastu: wmz@wmz.lv .

Ar mērķi izvairīties no ļaunprātīgas darbības, visi dati un informācija līdzekļu atgriešanai tiks rūpīgi pārbaudīti. Šādos gadījumos WMZ.LV var pieprasīt lietotājam uzrādīt noteiktus dokumentus, tajā skaitā personu apliecinošus dokumentus. Ja dokumenti vai informācija netiek sniegta 3 (trīs) dienu laikā pēc WMZ.LV pieprasījuma vai uz iesniegto dokumentu patiesuma aizdomu pamata WMZ.LV patur tiesības atteikt lietotāja pieprasījumu atgriezt līdzekļus.

WMZ.LV apņemas izskatīt lietotāja naudas atgriešanas iesniegumu iespējami īsākā termiņā. Atbildes laiks būs atkarīgs no iesniegumā norādītās informācijas. WMZ.LV apņemas informēt lietotāju par iesnieguma izpildes rezultātu.

Līdzekļu atgriešanas pieprasījums tiks apstiprināts vai noraidīts pēc rūpīgas izskatīšanas no WMZ.LV puses.

Līdzekļu atgriešana iespējama 14 dienu laikā kopš maiņas operācijas veikšanas.

Jebkuras komisijas maksas, kas radušās līdzekļu atgriešanas rezultātā, sedz klients. Šādas komisijas maksas tiks atskaitītas no atgriežamo līdzekļu summas.

Мониторинг обменных пунктов
Поставьте нам пять звезд в
Нажмите Like и оставьте отзыв в